Pokyny k zájezdům

Pro Vaši maximální spokojenost a předejití jakýmkoliv problémům v průběhu zájezdů jsme připravili všeobecné podmínky pro jejich konání. Prosíme, abyste jim věnovali dostatečnou pozornost.

PRODEJ, REZERVACE, REKLAMACE

1/ Uvedené ceny jsou v české měně Kč.

2/ Platba probíhá ihned při rezervaci zájezdu v hotovosti nebo natížením na účet klienta

3/ Programové specialistky informují předem o dodatečných nákladech v průběhu výletu, například vstupném do objektů.

4/ Léčebné lázně Jáchymov a.s. (dále jen společnost) jsou oprávněny zrušit zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků výletu. O této skutečnosti budete operativně informování.

5/ Společnost je oprávněna zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné a nepředvídatelné události, které nemohla zabránit nebo ovlivnit (nepříznivé počasí, technická závada apod.)

6/ Klient může před započetím zájezdu odstoupit od služeb:

6.1/ Pokud dojde k odstoupení 24 hod. před započetím výletu, bude celá suma vrácena

6.2./Pokud dojde k odstoupení méně než 24 hodin před započetím výletu, uhrazená částka se klientovy nevrací a ve     100% výši zůstává společnosti.

6.3/ Paragraf 6.2. neplatí v případě, že odstoupení klienta od zájezdu je odůvodněno zdravotní indispozicí a bude doloženo lékařským potvrzením o zdravotním stavu.

7/ Klient má právo uplatnit reklamaci zájezdu nejpozději první pracovních den od konání výletu a v rámci jeho pobytu v lázních konkrétní odjezdy všech zájezdů jsou jsou uvedeny na konkrétním plánu zájezdů.

DOPRAVA

Dopravu zájezdů zajišťuje programové centrum SPA Info Jáchymov pomocí vlastních vozů nebo ve spolupráci s externími dopravci. Léčebné lázně Jáchymov a.s. pro tyto exkurze nesjednávají žádné pojištění. Pro případ nehody je pojištěn dopravce.

Konkrétní časy odjezdů všech zájezdů jsou uvedeny v plánu zájezdů. Uvedeným časem odjezdu se rozumí odjezd od hotelu Běhounek. Doprava následně pokračuje směrem k lázeňskému centru Agricola a posledním místo, kde lze nastoupit je hotel Curie. Časový odstup mezi jednotlivými zastávkami je podle situace 5 až 10 minut.

Žádáme klienty, aby se na místo odjezdu dostavili včas, nejlépe 10 minut před uvedeným odjezdem autobusu. V případě drobného zpoždění prosíme o trpělivost. V případě delšího zdržení a případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte nejbližší recepci.

PRŮVODCE

Léčebné lázně Jáchymov a.s. vypravují s každou exkurzí zkušeného průvodce, který vystupuje jako zástupce Léčebných lázní Jáchymov a.s. a je připraven v průběhu cesty řešit jakékoliv situace. V případě nepředvídatelných okolností je oprávněn upravit program zájezdu, ale vždy tak, aby klienti nebyli poškozeni.

Průvodce poskytuje výklad v českém a německém jazyce. Základní informace poskytuje také v ruském a anglickém jazyce.

VSTUPNÉ

Pokud se v rámci zájezdu platí vstupné do některého z objektů, jsou klienti o této skutečnosti upozorněni předem.

Vlastní vstupné se platí na místě.

STRAVA

V případě časného odjezdu, je vydání snídaně možné od 6:30 hod., v případě, že je odjezd ještě dříve, bude klientovi vydán balíček se studenou snídaní.

Teplá večeře se podává nejdéle do 19:00 hod. V případě příjezdu po 19:00 hod. bude, klientům vydána pouze studené večeře. Večeři Vám odnese personál na pokoj. Pokud máte již teplou stravu objednanou a přijedete déle než v 19 hod., dostanete přesto studenou večeři na pokoj.

 

Podrobné informace získáte u našich programových specialitek nebo webu >>> ZDE.

Výlet na Horní Hrad

Horní Hrad věž

Zámek Horní Hrad, původně středověký hrad Hauenstein, se nachází necelých 15 km od Jáchymova. 
Cesta trvá pouhých 15 - 20 min. Návštěva hradu je určena pro dobře pohyblivé návštěvníky.
Doporučujeme pevnou obuv.

Horní hrad je pozoruhodnou kulturní památkou, která byla jen malý kousek od svého definitivního zániku. Za svoji dnešní existenci a relativně dobrý technický stav vděčí hradnímu pánu Pavlu Palackému a zástupům dobrovolníků, kteří svým nadšením nekonečným počtem odpracovaných hodin zastavili neodvratný zánik hradu. Nedávnou historii najdete >>> ZDE.

Přijeďte si prohlédnout celý areál, vystoupat na bergfritovou věž s výhledem do Krušných a Doupovských hor, navštívit hradní hodovnu v gotickém sklepení, zámeckou kapli, galerii a výstavu dřevěných plastik, Rytířský sál s původním vyřezávaným stropem, sál s trofejemi zvěře místních lesů či projít se rozlehlým Arboretem s botanickou zahradou.

Z HISTORIE

Počátky hradu Hauenštejnu nejsou dosud plně objasněny. Rozbor místního jména Hauenstein, vzniklého z tvarů Haue (tj. motyka, sekera či palice) a stein (skála, v přeneseném významu hrad) v sobě odráží skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba. Jeho poloha střežící soutěsky Ohře na pomezí Loketska a Žatecka v blízkosti saských hranic byla navíc velmi výhodná. Posádka hradu pohledově skrytého za zvlněným terénem mohla úspěšně ovládat pohyb na řece i v jejím blízkém okolí.

Dosud se předpokládalo, že hrad vznikl jako královský v pásmu pohraničních opěrných bodů panovnické moci zdejší oblasti ve druhé polovině 13. století, a to buď za Přemysla Otakara II. či jeho syna Václava II. Ovšem nelze ani vyloučit možnost, že jej založil jeho první známý držitel, loketský purkrabí Mikuláš Winkler. Ten hrad držel snad kolem roku 1320, ovšem záhy jej postoupil klášteru v Doksanech, který tu v okolí vlastnil několik vesnic, mj. Velichov, Jakubov a Krásný Les. Doksanský klášter přenechal hrad Hauenštejn i s příslušenstvím 23. ledna 1336 českému králi Janu Lucemburskému výměnou za poplužní dvůr ve Velichově. Hauenštejn poté patřil dvě desetiletí ke královskému majetku. Jelikož statek patřící k hradu byl velice skrovný a ve výše zmíněné listině z roku 1336 se dokonce neuvádí ani jeho rozsah, královská komora jej hodlala zvětšit. Karel IV. proto uzavřel 17. října 1357 smlouvu s postoloprtským klášterem a za statek Libočany s mlýnem na žateckém předměstí a dalším majetkem od něho získal vesnice Boč, Hrachovovou, část Stráže, Vykmanov, Srní, Ondřejov, Hrzín, Osvinov, Smilov a další pozemky. Ty následně připojil k Hauenštejnu, k němuž po dlouhou dobu patřily.

Z původního nevelkého hradu vznikl díky dvěma zásadním přestavbám v 19. století prostorný zámek ve stylu anglické novogotiky. Ve 20. století však hrad značně zchátral a uvažovalo se i o jeho demolici. Na začátku nového milénia jej získal soukromý majitel, který okamžitě začal s jeho záchranou.

Horní hrad je dnes veřejně přístupný a a nabízí vám možnost sledovat jeho proměny během rozsáhlé obnovy, která se nese v duchu motta „Jak se staví hrad“.

 

Další informace pro návštěvníky zejména ohledně otevírací doby a stálých akcí najdete 
na webových stránkách hradu >>> ZDE

Nákupy v Chemnitz

CZnak města Chemntzhemnitz (česky Saská Kamenice) je třetím největším městem v německé spolkové zemi Sasko.  Město Chemnitz Leží na severním úpatí Krušných hor a je pojmenováno podle řeky Chemnitz (Kamenice), která jím protéká. Během druhé světové války byl Chemnitz centrem vojenské výroby.

 

Vzhledem ke zde situované průmyslové výrobě bylo město během února a března 1945 mnohokrát bombardováno Spojenci. Následkem těchto náletů byla velká část města poničena, což se během následné poválečné rekonstrukce podepsalo na vzhledu výstavbou panelových sídlišť. Mnoho poničených památek bylo opraveno během NDR, některé však až poznovusjednocení Německa. Následkem druhé světové války a následných demolicí některých budov poválečným režimem vzniklo ve městě mnoho nezastavěných volných ploch, které se po sjednocení Německa jevily jako lukrativní místo pro vznik nové zástavby. Některé části města se záhy proměnily ve staveniště, srovnatelné snad jen s výstavbou v 90. letech na berlínském náměstí Potsdamer Platz. Byly postaveny nové budovy, jako jsou např. nákupní centrum Kaufhof, nebo galerie ve věži Roter Turm. Dle zprávy BBC z roku 2006 má Chemnitz nejnižší porodnost na světě.

Aktuální program zájezdů najdete >>> ZDE
Vstupenky si můžete zakoupit u programových specialistek >>> ZDE 

Annaberg-Buchholz

Annaberg Buchholz

Annaber-Buchholz je historické hornické město, které leží na úpatí Krušných hor deset lilometrů severně od českých Vejprt. Město se rozkládá na březích říčky Sehmy na úpatí kopce Pöhlberg (832 m). Má rozlohu 27,7 km² a v roce 2010 zde žilo téměř 22 000 obyvatel. Od roku 2008 je správním centrem zemského okresu Krušné hory (Erzgebirgskreis). 

Program exkurze:

  • Návštěva pozdně gotického kostela sv. Anny s nádherně zdobenou klenbou,  hornickým oltářem, kamennou biblí a jedinečným vstupním portálem.
  • Procházka Kostelní ulicí s množstvím obchůdků s dřevořezbami, přes náměstí (tržiště) do půvabného hornického kostela Panny Marie, kde jsou vystaveny mistrovsky vyřezávané postavy hornického betléma.
  • Volný čas na návštěvu kavárny
  • Návštěva velkého nákupního centra za městem s dostatkem času na nákupy všeho druhu.

Alternativní program pro ty, kdo nechtějí nakupovat:

  • Návštěva Krušnohorského muzea s bývalým stříbrným dolem
  • Výstup na věž kostela s úžasným rozhledem
  • Návštěva výstavy Země snů

Pro tyto hosty se vrátíme autobusem ke kostelu po skončení nákupů.

Pozn.
V případě příznivého počasí se vám během cesty autobusem otevřou nádherné výhledy na Krušné hory, okolní kopce a projedeme několika hornickými historickými městečky.

Oficiální stránky města najdete >>> ZDE
Aktuální program zájezdů najdete >>> ZDE

Zámek Chyše

Zámek Chyše leží 35 km východně od Karlových  Varů a je v majetku  rodiny Lažanských od roku 1766. Po válce byl zkonfiskován a nynější majitel Vladimír Lažanský  ho zakoupil jako zdevastovaný objekt před několika lety.

Podařilo se mu  zámek i park krásně opravit a tak  Karlovarsko získalo  po Bečově další  významnou kulturní památku.  Současnou podobu získal zámek při novogotické přestavbě v letech  1856 – 58.  Přes všechno, co tento objekt musel prožít, se dochovaly vzácné barokní interiéry . V jednom ze salonů  se nachází jedinečná nástropní malba  od  barokního mistra  Petra Brandla.

V roce 1917 působil na Chyši jako domácí učitel spisovatel Karel Čapek   jehož pobyt na zámku připomíná pamětní síň.

Součástí zámeckého areálu je taktéž pivovar ,který byl vystavěn v letech 1839 – 1841.Pivovarnictví  v Chyši má tradici již od roku 1580  Pivovar byl zrekonstruován v  r. 2006. V historických interiérech pivovaru Vás uvítá stylová restaurace a tradiční pivnice,kde můžete ochutnat chyšské pivo vařené dle staročeských receptur.

Zajíždí se také do sousední Valče,která bývala  barokní perlou kraje.  Zámek ve Valči  zatím není otevřený, můžete se projít parkem a obdivovat novou zámeckou fasádu.  Národní památkový ústav v Plzni opravuje barokní kostel Nejsvětější trojice.

Oficiální stránky zámku Chyše najdete >>> ZDE
Aktuální program zájezdů najdete >>> ZDE